Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
935/QĐ-UBND 08/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
933/QĐ-UBND 08/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
06/2024/QĐ-UBND 08/04/2024 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
05/CT-UBND 08/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
917/QĐ-UBND 05/04/2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
887/QĐ-UBND 03/04/2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh nội dung gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Liên doanh câu lạc bộ bơi thuyền Nha Trang gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
880/QĐ-UBND 02/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
3418/KH-UBND 02/04/2024 UBND Tỉnh Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
851/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
847/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
830/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
829/QĐ-UBND 28/03/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa
25/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024
24/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
23/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh