Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
17/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
14/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất để lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc ban hành danh mục các dự án được tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền đất tại Khu kinh tế Vân Phong
12/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện và Nhà thư viện huyện Trường Sa
11/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về quyết định tổng số hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2024
07/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2024
06/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
05/2024/QĐ-UBND 28/03/2024 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
04/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh