GIỚI THIỆU TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG BÁO KHÁNH HÒA

26/10/2021 00:00        
Đọc tin

Trang thông tin điện tử Công báo Khánh Hòa (sau đây gọi là Trang tin Công báo) có chức năng, nhiệm vụ: đăng các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Internet; thực hiện công khai, minh bạch chủ trương, chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Cơ quan chủ quản của Trang tin Công báo là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan quản lý Trang tin Công báo là Trung tâm Công báo Khánh Hòa.

Cấu trúc Trang tin Công báo gồm 03 mục chính:

- Mục Công báo: Đăng các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.

- Mục Văn bản mới: Đăng các văn bản pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền mới ban hành.

- Mục Tin tổng hợp: Thông tin văn bản Trung ương và Thông tin văn bản địa phương.

Thông tin văn bản Trung ương: Giới thiệu, tóm tắt nội dung văn bản pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành của Trung ương mới ban hành; thông tin về dự thảo văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành của Trung ương lấy ý kiến nhân dân.

Thông tin văn bản Địa phương: Giới thiệu, tóm tắt nội dung văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành; thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn bản pháp luật đăng trên Trang tin Công báo:

- Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật;

- Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành lập;

- Các văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Theo Công báo Khánh Hòa
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh