Ngày xuất bản: 19-07-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-06-2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 3
11-06-2024 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND về việc quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 5
11-06-2024 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 9
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-06-2024 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 12
11-06-2024 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa 15
11-06-2024 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP) 18
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
18-06-2024 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa 20
19-06-2024 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn 22
19-06-2024 Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 26
19-06-2024 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Công thương 30
19-06-2024 Quyết định số 1619/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa 34
21-06-2024 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Giang 1 46
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
310/TB-UBND 15-07-2024 Về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2024. Tải về
1852/QĐ-UBND 12-07-2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Khánh Hòa. Tải về
1851/QĐ-UBND 12-07-2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND cấp huyện . Tải về
1842/QĐ-UBND 11-07-2024 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tải về
1831/QĐ-UBND 10-07-2024 Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa. Tải về
1830/QĐ-UBND 10-07-2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Tải về
1822/QĐ-UBND 10-07-2024 Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành giúp UBND tỉnh giải quyết các vụ việc liên quan đến Dự án Chợ Đầm - Nha Trang. Tải về
1818/QĐ-UBND 09-07-2024 Về việc điều chỉnh nội dung gia hạn thời gian sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Liên doanh câu lạc bộ bơi thuyền Nha Trang gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, Nha Trang. Tải về
1814/QĐ-UBND 09-07-2024 Ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024 Tải về
1813/QĐ-UBND 09-07-2024 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tải về
Nguyên tắc, thủ tục cấp đổi Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
19/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 35/2024/TT-NHNN quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Bổ sung 15 chất mới vào danh mục chất ma túy
19/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Quy định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên
19/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2024/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Khẩn trương rà soát, sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
18/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 17/7/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt từ 200 - 300 người/năm
19/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh
19/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của Chỉ số PCI
18/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
17/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.