Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công báo

17/11/2021 00:00        
Đọc tin

Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 22/05/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa; là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản theo quy định của pháp luật.

I. CHỨC NĂNG

1. Đăng các văn bản pháp luật trên Công báo in và Công báo điện tử;

2. Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo;

3. Quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

4. Phát hành Công báo đến các đối tượng khác theo nhu cầu.

II. NHIỆM VỤ 

1. Tiếp nhận, đăng tải, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đăng Công báo.

2. Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi đăng trên Công báo theo những tiêu chí sau: căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật.

3. Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi đăng trên Công báo.

4. Trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo theo quy định pháp luật.

5. Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo.

6. Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành.

7. Trực tiếp quản lý Trang tin điện tử Công báo Khánh Hòa và cập nhật cơ sở dữ liệu Công báo cấp tỉnh lên Trang tin điện tử Công báo Khánh Hòa;

8. Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm Công báo theo quy định pháp luật.

9. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo.

10. Tổ chức phát hành Công báo in miễn phí và bán công báo cho các đối tượng khác có nhu cầu.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Theo Công báo Khánh Hòa
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh