Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030)

10/07/2024 00:00        
Đọc tin

Ngày 01/7/2024, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành Kế hoạch số 7098/KH-UBND về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI (2025 - 2030).

Hình minh họa. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch là đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (2020 - 2025); đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025 – 2030; biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua các cấp, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong thực hiện các phong trào thi đua; qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại tỉnh Khánh Hòa; thông qua Đại hội Thi đua để rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới; tổ chức Đại hội bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 05 năm tới; Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội; Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh phân công các thành viên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; giao Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương các nội dung như: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 05 năm tới; thành phần và số lượng báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm và các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.
Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7247/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18-12-2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2781/BGDĐT-GDTH ngày 11-6-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.
Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh