Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
44/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về Chế độ chi công tác phổ cập bậc Trung học
43/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ cho một số cán bộ nghỉ hưu trước tháng 9/1985
42/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về chế độ trang cấp quần áo và chăm sóc y tế các dưỡng lão viên ở Nhà dưỡng lão và an dưỡng tỉnh
41/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
40/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007
39/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
38/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2007 - 2010
37/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi,  bổ sung Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên cho ngân sách các cấp ở địa phương
36/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010
35/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010
34/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005
33/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004
611/2006/QĐ-UBND 14/12/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt chương trình phổ cập giáo dục bậc Trung học phổ thông  giai đoạn 2006 - 2010
17/2006/QĐ-UBND 07/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc điều chỉnh quy định phân loại vị trí đất trong từng loại đường phố để tính thuế đất tại Quyết định 1855/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa
93/2006/QĐ-UBND 06/12/2006 UBND Tỉnh Ban hành Quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh