Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
19/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
19/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
18/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.
18/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.
16/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
16/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc phân bổ nguồn vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
15/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2012
15/NQ-HĐND 27/12/2011 Huyện Khánh Sơn Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2012.
33/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012.
33/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh