Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
26/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010.
25/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2012.
25/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2012
24/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012.
24/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012.
23/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
23/NQ-HĐND 07/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
23/NQ-HĐND 19/08/2011 Thành phố Nha Trang Về dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của HĐND thành phố Nha Trang.
22/NQ-HĐND 19/08/2011 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015.
21/NQ-HĐND 19/08/2011 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch phát triển đô thị thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh