Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
32/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2012.
32/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2012.
31/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.
31/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.
30/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
30/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.
29/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
29/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
28/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2012.
28/NQ-HĐND 08/12/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2012.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh