Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

14/06/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về vị trí, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về chức năng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa có chức năng tham mưu, giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến về đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; là đầu mối trực tiếp tiếp xúc, thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, lựa chọn và giới thiệu địa điểm đầu tư; tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư trong phạm vi được giao ngoài ngân sách đến khi dự án đi vào hoạt động; hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoạt động của dự án, kết nối giữa các nhà đầu tư trong việc mở rộng thị trường, xây dựng hệ sinh thái trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ hoạt động ươm tạo/ tăng tốc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các hoạt động Hỗ trợ về đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao; thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các hoạt động của Trung tâm; thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; phòng Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Số lượng người làm việc nằm trong tổng số người làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư; được giao trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm; thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29-12-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 27-4-2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5664/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.
Sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn tổ chức.
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 29/5/2023 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh