Sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện

08/06/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn tổ chức.

Kể từ ngày 01/6/2023, các Trạm Khuyến nông được sáp nhập bao gồm: Trạm Khuyến nông thành phố Nha Trang, Trạm Khuyến nông thành phố Cam Ranh, Trạm Khuyến nông thị xã Ninh Hòa, Trạm Khuyến công – nông – lâm – ngư huyện Cam Lâm, Trạm Khuyến nông và Khuyến lâm huyện Diên Khánh, Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Vạn Ninh, Trạm Khuyến nông huyện Khánh Sơn và Trạm Khuyến nông huyện Khánh Vĩnh (sau đây gọi chung là các Trạm Khuyến nông cấp huyện) vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về tên gọi và vị trí pháp lý, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm Khuyến nông) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, tài khoản và con dấu riêng; kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Về chức năng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa có chức năng sau: phục vụ quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và triển khai các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến người nông dân thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ sản xuất nông nghiệp, tuyển chọn và sản xuất giống các loại cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản mới có năng suất, chất lượng cao, các tiến bộ kỹ thuật mới thích hợp cho sản xuất tại địa phương; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa có nhiệm vụ và quyền hạn sau: tham mưu đề xuất chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông các cấp và nông dân. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông. Tổ chức sản xuất, thử nghiệm giống cây trồng có giá trị kinh tế cao và kỹ thuật canh tác mới trong nông, lâm nghiệp. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có). Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính tổng hợp; phòng Nghiệp vụ khuyến nông; phòng Ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Các Trạm khuyến nông khu vực (tương đương cấp phòng) gồm: Trạm Khuyến nông Ninh Hòa – Vạn Ninh; Trạm Khuyến nông Diên Khánh – Khánh Vĩnh; Trạm Khuyến nông Cam Lâm – Cam Ranh – Khánh Sơn – Trường Sa.

Về số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa được giao trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, định mức kinh tế - kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc được giao của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 29/5/2023 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức.
Ngăn chặn các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Giai đoạn 2023 - 2025, phát triển thêm 2 văn phòng Thừa phát lại
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo giao thông khi đưa Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường triển khai công tác đảm bảo giao thông khi đưa Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh