100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số

26/06/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030: 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được ghi danh có trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh mục kiểm kê di tích được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% các di vật, bảo vật quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số, trong đó ưu tiên số hóa trên nền tảng số các hồ sơ tư liệu và các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị, có nhu cầu sử dụng cao tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa và 100% người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. 

Để hoàn thành mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật; xây dựng nền tảng kỹ thuật số và thực hiện các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa; quản lý, vận hành và khai thác; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch.

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025.
Cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6025/KH-UBND ngày 20/6/2023 về cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND về việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29-12-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 27-4-2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
100% xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5664/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh