Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

19/06/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5664/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.

Chương trình triển khai ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, đến hết năm 2025.

Đối tượng thụ hưởng: Người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn.

Đối tượng thực hiện: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nông thôn.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 03 trụ cột: Phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn;

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Yêu cầu khi triển khai thực hiện Kế hoạch là phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

Các sở, ban, ngành và địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã cần xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện và đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

(1) Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới;

(2) Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới;

(3) Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn;

(4) Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới;

(5) Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh;

(6) Huy động nguồn lực triển khai Chương trình.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

Nguyễn Phú
 
Tin liên quan
Tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025.
Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29-12-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 27-4-2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
100% xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh