Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

06/06/2023 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 29/5/2023 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (viết tắt là CQHCNN).

Theo đó, khi triển khai Kế hoạch này cần đảm bảo việc tuân thủ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá được thực tế hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN trong năm 2022 và 2023; thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn việc hoàn thiện bộ tài liệu và tổ chức vận hành áp dụng HTQLCL tại các CQHCNN theo các hướng dẫn tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, xem xét nhu cầu về áp dụng công nghệ thông tin; công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN phục vụ cho việc hỗ trợ các hoạt động CCHC, không chồng chéo với hoạt động kiểm tra CCHC theo Kế hoạch kiểm tra CCHC của tỉnh trong năm 2023.

Nội dung kiểm tra, đó là: kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; kiểm tra việc tuân thủ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; áp dụng HTQLCL phục vụ công tác CCHC.

Sở Khoa học và Công nghệ là các cơ quan chủ trì, có trách nhiệm: ban hành Quyết định kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của các HTQLCL, với thành phần Đoàn kiểm tra; chỉ đạo hoạt động của Đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ trực tiếp cho các thành viên Đoàn kiểm tra; thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được kiểm tra lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho công tác kiểm tra; gửi văn bản đề nghị cơ quan, được kiểm tra thực hiện khắc phục các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả kiểm tra; báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra và kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh (nếu có).

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực tiếp kiểm tra, tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt; đề xuất hành động khắc phục đối với các cơ quan kiểm tra; theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục đối với các vấn đề tồn tại được phát hiện tại các cơ quan được kiểm tra; kiến nghị biện pháp chấn chỉnh cụ thể (nếu có); Hướng dẫn các cơ quan được kiểm tra khắc phục các điểm không phù hợp; hướng dẫn việc duy trì, cải tiến để vận hành tốt HTQLCL; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, trình Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo UBND tỉnh; lưu giữ hồ sơ cuộc kiểm tra.

Các cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp các báo cáo, tài liệu cho đơn vị kiểm tra; đảm bảo thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra đúng yêu cầu tại Kế hoạch; đảm bảo việc lập báo cáo; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn kiểm tra; thực hiện hành động khắc phục đối với các vấn đề tồn tại do Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Đoàn kiểm tra yêu cầu; báo cáo tình hình thực hiện khắc phục về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian yêu cầu của Đoàn kiểm tra hoặc thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ; có biện pháp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các hành động khắc phục, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị không thực hiện các yêu cầu khắc phục của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Đoàn kiểm tra.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.
Sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn tổ chức.
Sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức.
Ngăn chặn các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Giai đoạn 2023 - 2025, phát triển thêm 2 văn phòng Thừa phát lại
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo giao thông khi đưa Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường triển khai công tác đảm bảo giao thông khi đưa Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào khai thác.
Đến tháng 11-2023, hoàn thành công tác kê khai, đăng ký đất đai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh