Rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy

21/06/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC, lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng lưới cấp nước, vị trí họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh phí,...) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy hoạch chuyên ngành cấp, thoát nước đối với các địa phương thuộc tỉnh. Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó bao gồm thiết kế tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng (theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát PCCC), điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) tại ao, hồ, sông, suối... được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC. Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và áp dụng các phiên bản mới nhất trong từng trường hợp thay thế, sửa đổi. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước PCCC đảm bảo tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Văn bản số 2359/BXD-HTKT ngày 8-6-2023 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31-7-2023…

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh được nêu tại văn bản này đảm bảo đúng quy định. Công an tỉnh, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này và Văn bản số 2359/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng.

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025.
Cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6025/KH-UBND ngày 20/6/2023 về cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29-12-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 27-4-2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
100% xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.
Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5664/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh