Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023

12/06/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm.

Kế hoạch xác định nội dung, trình tự, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư; các nội dung ký kết tại các bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và các nhà đầu tư; tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án tại danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 22-12-2022.

Đối với các dự án trao bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp với các nhà đầu tư đề xuất dự án theo quy định. Trường hợp đề xuất dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (các dự án trong khu kinh tế và dự án khu công nghiệp) là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đề xuất dự án theo quy định. Trường hợp dự án đề xuất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất và giải quyết theo trình tự thủ tục căn cứ theo nội dung tại Mục Hướng dẫn trình tự chung tại Quyết định 3660/QĐ-UBND ngày 30-12-2022 của UBND tỉnh về hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối với các dự án trọng điểm, ưu tiên kêu gọi đầu tư theo Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thông qua tại Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 30-9-2022; Danh mục các dự án và thứ tư ưu tiên đầu tư (dự án ngoài ngân sách) đã được xác định trong Phụ lục XVI của báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa. Trường hợp đề xuất dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì (hoặc tham mưu UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh) tham mưu UBND tỉnh đề xuất dự án theo quy định. Đối với các dự án trọng điểm thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc UBND cấp huyện căn cứ theo nội dung phân công tại Quyết định số 3660/QĐ-UBND lập đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư, làm cơ sở tổ chức mời, lựa chọn nhà đầu tư. Đối với các dự án trọng điểm đã có nhà đầu tư đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong khẩn trương tham mưu các bước thực hiện tiếp theo để trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với dự án hiện nay có nhà đầu tư đề xuất dự án (Dự án Nhà máy xử lý rác, Bệnh viện quốc tế tại lô đất BV03 Khu đô thị Mỹ Gia) thuộc danh mục dự án trọng điểm của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh các bước tiếp theo để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với các dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện rà soát danh mục theo Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 22-12-2022 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; căn cứ các điều kiện cụ thể đã phù hợp (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, chương trình, kế hoạch có liên quan) xây dựng kế hoạch lập hồ sơ đề xuất dự án có thời gian và phân công đơn vị trình theo quy định tại Quyết định số 3660/QĐ-UBND để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bổ sung đối với nhóm các dự án này. Đối với các dự án đầu tư đã có nhà đầu tư đề xuất phù hợp quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong căn cứ các quy hoạch được duyệt, đánh giá hồ sơ đề xuất dự án, tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đối với các dự án chưa có quy hoạch phân khu, các đơn vị tập trung hoàn thiện công tác lập quy hoạch và đưa vào kêu gọi trong giai đoạn sau.

Xem bản tin gốc của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)
 
Tin liên quan
Rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5664/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.
Sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn tổ chức.
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 29/5/2023 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Điều tra, khảo sát, thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức.
Ngăn chặn các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh