Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023

14/06/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Kế hoạch này nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023; kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số giao cho các sở, ngành, địa phương; theo dõi, đôn đốc công việc và kịp thời hỗ trợ xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; Bảo đảm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Khi triển khai Kế hoạch, nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; kịp thời đề xuất những giải pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì, cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số chung của tỉnh; thể hiện vai trò tiên phong của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hỗ trợ dẫn dắt, kêu gọi sự đồng hành của tổ chức, doanh nghiệp, người dân, cũng như huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào hoạt động chuyển đổi số, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023; bảo đảm tuân thủ các nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; kết quả triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể, bảo đảm mục tiêu nhiệm vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các thành viên Ban  Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; định kỳ hàng tháng cập nhật, tổng hợp, ban hành báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số gửi Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch; tham mưu tổng kết năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2024.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao; thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số cho Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29-12-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 27-4-2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5664/KH-UBND thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025.
Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 208-NQ/TU ngày 6-4-2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2023.
Triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.
Sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc sáp nhập các trạm khuyến nông cấp huyện vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn tổ chức.
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 29/5/2023 về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh