Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
07/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ninh Hòa giai đoạn 2006 – 2010
06/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
17/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương
16/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2006 -2010)
15/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Quy hoạch mạng lưới trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
13/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh
12/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về phương án tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2006
11/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Quy định chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng xã hội.
10/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh