Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
10/2007/NQ-HĐND 29/06/2007 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch sử dụng đất của Huyện, giai đoạn 2007-2010
13/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về việc Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015, có tính đến năm 2020
12/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn cư trú lâu năm trên địa bàn miền núi giai đoạn 2007 – 2010
11/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 Quy định chế độ học bổng và khen thưởng học sinh
10/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Bổ sung chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy họach dự bị dài hạn tại Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp thứ 4, khóa IV
09/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim
08/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV kỳ họp chuyên đề
07/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010
06/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 - 2010
05/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về việc Quy hoạch khu vực khai thác đất san lấp trên địa bàn Đông huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 – 2010

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh