Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
37/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi,  bổ sung Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên cho ngân sách các cấp ở địa phương
36/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010
35/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 HĐND Tỉnh Về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010
186/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2005
185/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn chương trình phổ cập giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn(2006 - 2010)
184/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Về việc phê duyệt các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp năm 2007
183/2006/NQ-HĐND 10/08/2006 Huyện Khánh Sơn Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân và chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ (2004 - 2009)
29/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách  địa phương năm 2007
28/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
27/2006/NQ-HĐND 28/07/2006 HĐND Tỉnh Về quy hoạch phát triển ngành Thể dục -Thể thao tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2015

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh