Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
01/NQ-HĐND 25/06/2010 Huyện Vạn Ninh Về việc thông qua Đề án công nhận Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thành đô thị loại IV.
19/NQ-HĐND 31/12/2009 Thành phố Nha Trang Về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.
18/NQ-HĐND 31/12/2009 Thành phố Nha Trang Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
17/NQ-HĐND 31/12/2009 Thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010
16/NQ-HĐND 31/12/2009 Thành phố Nha Trang về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2010
15/NQ-HĐND 31/12/2009 Thành phố Nha Trang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 07/8/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về “sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009”
12/NQ-HĐND 31/12/2009 Huyện Khánh Vĩnh Về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010.
11/NQ-HĐND 31/12/2009 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 của huyện Khánh Vĩnh.
10/NQ-HĐND 31/12/2009 Huyện Khánh Vĩnh Về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
09/NQ-HĐND 31/12/2009 Huyện Khánh Vĩnh Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2010.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh