Thông tin văn bản Địa phương
Kiện toàn tổ chức Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa
17/10/2022
Ngày 28/9/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 2693/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vào Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời kiện toàn tổ chức của Ban.
Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa năm 2022
27/09/2022
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022; ngày 15/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
27/09/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu đã ký ban hành Công văn 8703/UBND-KGVX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid -19”.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh.
16/09/2022
Ngày 09/9/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2525/QĐ-UBND, Quyết định 2526/QĐ-UBND, Quyết định 2529/QĐ-UBND, Quyết định 2530/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh.
Quy chế Khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/09/2022
Quyết định 2491/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2022 quy định cụ thể một số nội dung về khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gồm: đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hình thức, quy trình xét khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng.
Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn và thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
09/09/2022
Ngày 30/8/2022 Quyết định số 2432/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về tuyên truyền sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật có hiệu lực thi hành.
Đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
08/09/2022
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh