Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025

07/06/2024 00:00        
Đọc tin

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5591/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.

Hình minh họa. Nguồn Báo Khánh Hòa

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, nhất là nguồn nhân lực cao lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ xây dựng nông thôn mới và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh; tạo thuận lợi cho lao động nông thôn tham gia các chương trình học nghề phù hợp với nhu cầu, trình độ và định hướng phát triển nông, lâm nghiệp, yêu cầu tạo việc làm, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu lao động tại các địa phương.

Để đạt được mục đích, Kế hoạch đề ra mục tiêu: hỗ trợ đào tạo nhằm hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có trình độ, kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; tập trung đào tạo cho lao động nông thôn để thực hiện hiệu quả tiêu chí về lao động trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và các hợp phần của các chương trình giai đoạn 2021- 2025 (hợp phần du lịch nông nghiệp, nông thôn, OCOP, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn...); góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội; đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, giai đoạn 2024-2025, đào tạo nghề cho 3.237 lao động nông thôn làm nông nghiệp, trong đó tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ: đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho 31 người theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo cho 3.206 lao động nông thôn tham gia các vùng nguyên liệu; lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch

1- Số lượng người lao động tại khu vực nông thôn được hỗ trợ: năm 2024 đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.894 người, trong đó: đào tạo dưới 3 tháng cho 1.863 người và đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho 31 người; năm 2025 đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.343 người.

2- Đối tượng được hỗ trợ: thực hiện tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 160/QĐ- UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc HTX nông nghiệp theo Quyết định số 4468/QĐ-BNN-KTHT ngày 17/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc HTX nông nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

3- Định hướng nghề đào tạo:

a) Đào tạo các nghề để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các Chương trình, Đề án mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

b) Đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” cho các Hợp tác xã nông nghiệp để đảm bảo mục tiêu “80% Giám đốc hợp tác xã được đào tạo sơ cấp nghề” theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đào tạo nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền, gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn. Đào tạo cho người lao động biết ứng dụng các công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn; đào tạo nâng cao kỹ năng về quản lý, quản trị marketing, tài chính và biết xây dựng các phương án sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

d) Đào tạo cho người lao động nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, quy trình kỹ thuật mới, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển quản lý chuỗi cung ứng nông sản theo ứng dụng blockchain từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

e) Bổ sung các nghề mới, nghề đặc thù thu hút nhiều lao động nông thôn và đáp ứng với các yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong thời gian tới: Dịch vụ nông nghiệp nông thôn, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; kinh doanh nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số; ...

f) Đối với các nghề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng khung chương trình, giáo trình giai đoạn trước, tiếp tục cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, chế biến mới, phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.

g) Đào tạo các nghề tại Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024, năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) năm 2024, năm 2025 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1361/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáo dục và đào tạo
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1339/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân vừa ký Quyết định số 1332/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh