Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước

10/06/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường chống thất thu, thực hiện xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, góp phần hoàn thành các mục tiêu thu ngân sách năm 2024 trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

Về công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31-5-2024 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh năm 2024. Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo chỉ đạo của Bộ Tài chính trước ngày 20-6-2024.

Về công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế, Cục Thuế tỉnh phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ thuể năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1925/UBND-KT ngày 26-2-2024, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế đến thời điểm ngày 31-12-2024 trên tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2024 không vượt quá 8%; tổng số nợ thuế, phí đến cuối năm 2024 không vượt quá 5% tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2024. Thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với ngành Thuế rà soát danh sách người nộp thuế có nợ lớn trên địa bàn, xác định biện pháp thu hồi cụ thế đối với từng người nộp thuế, báo cáo UBND tỉnh và các địa phương tổ chức làm việc để đôn đốc thu hồi nợ thuế. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ đọng, đặc biệt đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa kéo dài, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý thu hồi nợ thuế. Đối với các dự án chây ỳ, nợ thuế kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Ban Chỉ đạo chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc thu hồi đất, thu hồi dự án, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh cũng giao Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Tiếp tục thực hiện các công tác: Công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký…

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Nguyễn Phú (St)
 
Tin liên quan
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5591/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.
Phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 84%
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh