Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3097/QĐ-UBND 17/12/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
3096/QĐ-UBND 17/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cam Lâm.
3091/QĐ-UBND 17/12/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010.
3090/QĐ-UBND 17/12/2008 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình thủy lợi hóa vùng nuôi tôm sú thịt xã Ninh Lộc - huyện Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa.
3079/QĐ-UBND 16/12/2008 UBND Tỉnh Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
3078/QĐ-UBND 16/12/2008 UBND Tỉnh Về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
3074/QĐ-UBND 16/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Hội đồng Thẩm định nguyên tắc và mức hỗ trợ đối với các hộ dân không thuộc phạm vi thu hồi đất nhưng bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cao NLSX Nhà máy đóng tàu Cam Ranh.
3072/QĐ-UBND 16/12/2008 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc cho Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang thuê đất, mặt nước biển để xây dựng Khu du lịch đảo Hòn Tằm tại phường Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang.
185/BC-UBND 16/12/2008 UBND Tỉnh Về kết quả hoạt động đối ngoại năm 2008, chương trình công tác đối ngoại năm 2009.
3066/QĐ-UBND 15/12/2008 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 25/9/2008 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
3065/QĐ-UBND 15/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Khánh Hòa
3064/QĐ-UBND 15/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Khánh Hòa
3062/QĐ-UBND 12/12/2008 UBND Tỉnh Về việc khen thưởng thành tích tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2008
3061/QĐ-UBND 12/12/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 5008/QĐ-UB, ngày 30/10/2000 và Quyết định số 112/2002/QĐ-UB, ngày 14/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
3060/QĐ-UBND 12/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban quản lý dự án “Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh