Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
10/NQ-HĐND 26/12/2008 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009
09/NQ-HĐND 26/12/2008 Thành phố Nha Trang Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NĐ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về “sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 397/NQ-HĐND ngày 02/01/2008 về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008”
08/NQ-HĐND 26/12/2008 Thành phố Nha Trang Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2009
07/NQ-HĐND 26/12/2008 Thành phố Nha Trang Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009
28/NQ-HĐND 22/12/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 1997 - 2010; kế hoạch sử dụng đất chi tiết (2009 - 2010) và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.
27/NQ-HĐND 22/12/2008 Huyện Khánh Sơn Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2009.
26/NQ-HĐND 22/12/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.
25/NQ-HĐND 22/12/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh nguồn vốn các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
24/NQ-HĐND 22/12/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
23/NQ-HĐND 22/12/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Đề án giao rừng, cho thuê rừng huyện Khánh Sơn giai đoạn (2008 - 2010).

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh