Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
15/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Khánh Sơn về việc đề nghị thông qua các danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2011
14/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Khánh Sơn về việc thông qua chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn
13/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Khánh Sơn về việc điều chỉnh vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
12/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Khánh Sơn về việc thông qua danh mục và phân bổ nguồn vốn phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010
12/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2004 - 2011
11/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
11/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Khánh Sơn về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
10/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh năm 2010
09/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Diên Khánh Về dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010.
09/NQ-HĐND 30/12/2009 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2010.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh