Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
03/NQ-HĐND 29/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước giai đoạn 2013 - 2015.
02/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm học 2012 - 2013.
02/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm học 2012 - 2013
01/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phân bổ biên chế công chức năm 2012 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.
01/NQ-HĐND 28/06/2012 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc phân bổ biên chế công chức năm 2012 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.
29/NQ-HĐND 29/12/2011 Thành phố Nha Trang Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/8/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 31/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011
28/NQ-HĐND 29/12/2011 Thành phố Nha Trang Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2012
27/NQ-HĐND 29/12/2011 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2012
26/NQ-HĐND 29/12/2011 Thành phố Nha Trang Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012
25/NQ-HĐND 29/12/2011 Thành phố Nha Trang Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2012

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh