Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
13/NQ-HĐND 31/12/2010 Thành phố Nha Trang Về việc chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang.

12/NQ-HĐND 31/12/2010 Thành phố Nha Trang Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
11/NQ-HĐND 31/12/2010 Thành phố Nha Trang Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
10/NQ-HĐND 31/12/2010 Thành phố Nha Trang Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân  thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
10/NQ-HĐND 31/12/2010 Thành phố Nha Trang Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
09/NQ-HĐND 31/12/2010 Thành phố Nha Trang Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
20/NQ-HĐND 30/12/2010 Thị xã Ninh Hòa Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân thị xã
19/NQ-HĐND 30/12/2010 Thị xã Ninh Hòa Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011
18/NQ-HĐND 30/12/2010 Thị xã Ninh Hòa Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2010 và Dự toán ngân sách nhà nước thị xã Ninh Hòa năm 2011
17/NQ-HĐND 30/12/2010 Thị xã Ninh Hòa Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh