Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12/06/2024 00:00        
Đọc tin

Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hình minh họa. Nguồn Báo Chính phủ

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, công tác PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Để đạt được mục đích, Kế hoạch đề ra mục tiêu: triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đưa công tác PBGDPL tại các địa bàn này đi vào nề nếp, hiệu quả, thực chất, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Cụ thể chia làm 02 giai đoạn, a) Giai đoạn 1 (từ năm 2024 đến năm 2025): số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm 20% so với số lượng năm 2023; bổ sung mới ít nhất 10% đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số so với năm 2023. Mỗi thôn, bản có ít nhất 01 tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số; trong đó ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng già làng, trưởng thôn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; đảm bảo 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; bảo đảm ít nhất 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại địa bàn này được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030), góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích, thu hút đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và các lực lượng khác trong xã hội tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; đến hết năm 2030, số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 50% so với giai đoạn 1; tiếp tục kiện toàn, bổ sung mới đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; bảo đảm tăng thêm ít nhất 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tham gia làm báo cáo viên pháp luật so với giai đoạn 1; đến hết năm 2030, mỗi thôn, bản có ít nhất 02 tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số; bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Nội dung và giải pháp của Kế hoạch

1) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2) Tham gia rà soát, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

3) Xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả.

4) Tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật.

5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

6) Tăng cường huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

7) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước năm 2024.
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh