Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

17/05/2023 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 24/4/2023 về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Kế hoạch này nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ; chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh PCTN, TC của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ; củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; giữ vững ổn định an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Khi triển khai Kế hoạch, thực hiện đồng bộ với việc quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN, TC; các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, TC với quan điểm: “Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách”; gắn việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ với việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới. Đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đẩy mạnh phòng ngừa, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi pháp luật. Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong PCTN, TC.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình; hoàn thành kế hoạch trước ngày 28/4/2023 và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh Tra tỉnh trước ngày 05/12/2023 để tổng hợp.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4230/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 về thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa tỉnh Khánh Hòa.
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4225/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 07/4/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Kế hoạch này triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3322/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực.
Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28-3-2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh