Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/05/2023 00:00        
Đọc tin

Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực. Quyết định quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, hình thức, nội dung, tiêu chuẩn, thẩm quyền và hình thức, trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng áp dụng cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp cấp cơ sở (có tư cách pháp nhân) thuộc mọi thành phần kinh tế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên tắc thi đua trên cơ sở tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Nguyên tắc xét khen thưởng được thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, chính xác, kịp thời, theo trình tự từ cơ sở, chú trọng tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phong trào, có nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Theo đó quy định không xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoặc Thủ trưởng đơn vị trong các trường hợp: Có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an ninh trật tự và các quy định pháp luật khác có liên quan; để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu nại, tố cáo đông người hoặc đình công trái pháp luật.

Nội dung thi đua là tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; tham gia phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quyết định này cũng quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; thời gian tổng kết và kinh phí khen thưởng.

Trách nhiệm của Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu tổng kết và đề nghị khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào.

Trách nhiệm của Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

Trách nhiệm của Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28-3-2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi.
9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới.
Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Công văn số 2742/BNN-TY ngày 4-5-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá
UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh