Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

16/05/2023 00:00        
Đọc tin

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 220/QĐ-TTg ngày 05/4/2023; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và kế hoạch số 1006/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2023; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.   

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, các kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương tại Hội nghị, Công an tỉnh tổng hợp, trả lời, giải đáp thắc mắc trong phạm vi, thẩm quyền, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Phát huy vai trò Cơ quan thường trực, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Xét, công nhận và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác PCCC và CNCH. Khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH tại các cơ sở, khu dân cư.

Đẩy mạnh triển khai giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động về lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả trong các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Thường xuyên thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ để rút kinh nghiệm, phòng ngừa chung; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức không thực hiện đầy đủ trách nhiệm để xảy ra cháy, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của UBND cấp xã trên địa bàn quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC tại địa phương.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC đã xây dựng, trong đó tập trung nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư; xây dựng và duy trì các mô hình “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC”, “Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC”, “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Khu chung cư an toàn PCCC”, “Trường học an toàn PCCC”. Trong đó cần chú trọng tổ chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu:

+ 100% hộ gia đình để ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

+ 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ...) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn dân cư phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”, phấn đấu đến ngày 30/10/2023 phải hoàn thành.

+ 100% các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liên kề tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”, phấn đấu đến ngày 30/6/2023 phải hoàn thành.

+ Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn tỉnh mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH theo quy định của pháp luật; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở.

Sở Nội v

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 trong lĩnh vực PCCC và CNCH; trao tặng tại Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức dự kiến tháng 01 năm 2024 để kịp thời biểu dương, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa

Khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố giao cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn đăng ký lịch tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên và người dân tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm...; bảo đảm mỗi hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH. Lịch đăng ký gửi về Công an tỉnh để tổ chức tuyên truyền, tập huấn (lịch đăng ký toàn tỉnh gửi về Công an tỉnh trong tháng 5 năm 2023).

Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của văn bản này; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo đúng quy định.

Nguyễn Phú
 
Tin liên quan
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực.
Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28-3-2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi.
9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới.
Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Công văn số 2742/BNN-TY ngày 4-5-2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá
UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Nha Trang khẩn trương chỉnh trang đô thị để chuẩn bị Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh