Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa năm 2023

18/05/2023 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 07/4/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Kế hoạch này triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (sau đây gọi tắt là Chương trình) trên địa bàn tỉnh; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu cần thực hiện về: phấn đấu mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều (hộ nghèo và hộ cận nghèo) đạt từ 1%-1,5%/năm; toàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng vào cuối năm 2023; 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập; phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; và các chỉ tiêu khác về chiều thiếu hụt việc làm, chiều thiếu hụt về y tế, chiều thiếu hụt về giáo dục và đào tạo, chiều thiếu hụt về nhà ở, chiều thiếu hụt về sinh hoạt và vệ sinh, chiều thiếu hụt về thông tin.

Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong Kế hoạch là các dự án và tiểu dự án, như: dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; dự án nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình.

Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: chính sách tín dụng, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ y tế; hỗ trợ về giáo dục; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; an sinh xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch. Kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về Giảm nghèo bền vững; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu một số chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Đối với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Đối với các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Dân tộc; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các cơ quan thông tin và truyền thông; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu của Kế hoạch này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4230/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 về thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa tỉnh Khánh Hòa.
Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai, thực hiện Công điện hỏa tốc số 397/CĐ-TTg ngày 13-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư.
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4225/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3322/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND ngày 08/5/2023 về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 24/4/2023 về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Quy chế khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực.
Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh