Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
94/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Đông thuộc thị xã Ninh Hòa
93/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa khu nhà tàng thư Công an tỉnh Khánh Hòa
92/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
91/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”
90/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin (LGSP) tỉnh Khánh Hòa”
89/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
88/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
87/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Hội trường và Nhà làm việc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh
86/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/4/2022, Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2022, Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/8/2022 và Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022
85/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
24/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
23/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định một số nội dung và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
22/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về quy định một số nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20/2022/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar và Di tích thắng cảnh Hòn Chồng

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh