Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3166/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3165/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3164/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3163/QĐ-UBND 23/11/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2027
3162/QĐ-BCĐ 23/11/2022 Cơ quan khác Ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cho cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện
3142/QĐ-UBND 23/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
3118/QĐ-UBND 21/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
3115/QĐ-UBND 18/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ (về quỹ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
21/2022/QĐ-UBND 18/11/2022 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3101/QĐ-UBND 16/11/2022 UBND Tỉnh Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
99/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Sim thuộc thị xã Ninh Hòa
98/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Lộc thuộc thị xã Ninh Hòa
97/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Ích thuộc thị xã Ninh Hòa
96/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh Bình thuộc thị xã Ninh Hòa
95/NQ-HĐND 15/11/2022 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh