Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
09/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo địa phương năm học 2008 - 2009
08/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2009
07/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
06/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về việc thành lập Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
22/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
21/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
20/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX
19/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
17/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 huyện Ninh Hòa
16/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và Dự toán điều chỉnh năm 2008

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh