Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
07/NQ-HĐND 20/06/2011 Thành phố Nha Trang Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
06/NQ-HĐND 20/06/2011 Thành phố Nha Trang Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
05/NQ-HĐND 20/06/2011 Thành phố Nha Trang Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
04/NQ-HĐND 20/06/2011 Thành phố Nha Trang Về việc công nhận Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.
01/NQ-HĐND 05/05/2011 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cam Ranh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
04/NQ-HĐND 08/04/2011 HĐND Tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/3/1998 về chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm từ 1998 - 2000 và Nghị quyết số 26/2001/HĐND ngày 15/02/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu Quỹ xóa đói giảm nghèo.
04/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/3/1998 về chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm từ 1998-2000 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/02/2001 của HĐND tỉnh về điều chỉnh mức thu Quỹ xóa đói giảm nghèo.
03/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.
02/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh Về việc chuyển các trường mầm non bán công, dân lập thành trường mầm non công lập.
01/NQ-HĐND 07/04/2011 HĐND Tỉnh Về việc giao biên chế công chức năm 2011 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh