Thông tin văn bản Trung ương
12 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 12/2024/TT-BKHĐT quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quy định tiêu chí các phân khu chức năng của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã trên môi trường điện tử
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 quy định rõ thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử.
Hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNG quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao.
Sửa quy định về phong tỏa, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ngày 19/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 sát khả năng thực hiện, hạn chế hủy dự toán
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 sát khả năng thực hiện và nguồn đảm bảo, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau.
Triển khai đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
23/07/2024
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 19/7/2024 ban hành Danh mục nhiệm vụ triển khai Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh