Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
6214/KH-UBND 10-06-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
6013/KH-UBND 04-06-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1486/QĐ-UBND 04-06-2024 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
5591/KH-UBND 27-05-2024 UBND Tỉnh Về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
1370/QĐ-UBND 24-05-2024 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh
1356/QĐ-UBND 23-05-2024 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh
1339/QĐ-UBND 22-05-2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5347/KH-UBND 21-05-2024 UBND Tỉnh Về việc loại trừ sốt rét tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025 và tiến đến loại trừ sốt rét vào năm 2030
5222/KH-UBND 17-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Khánh Hòa năm 2024
205/TB-UBND 13-05-2024 UBND Tỉnh Về kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2024

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh