Xử lý các trang trại nuôi heo xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh

15/05/2024 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý các trang trại nuôi heo xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh theo phản ánh của Báo Khánh Hòa Online.

Trang trại chăn nuôi heo xây dựng trái phép trên đất rừng địa điểm giáp ranh 2 xã Ninh Thân và Ninh Thượng. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát để thực hiện tốt công tác quản lý các trang trại nuôi heo tại địa phương theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó cần lưu ý: Các công trình, thiết bị xử lý chất thải phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định; buộc ngưng hoạt động hoặc hướng dẫn chủ cơ sở di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp nếu các trang trại nuôi heo không đảm bảo theo quy định về quy hoạch đất đai, quản lý bảo vệ rừng, môi trường, trật tự xây dựng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn quản lý, ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi để phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số: 122/UBND-KT ngày 26-10-2023 và số 2048/UBND-KT ngày 28-2-2024 để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 31-5-2024.

Qua công tác rà soát, kiểm tra tình hình thực tế trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất một số giải pháp: Đối với khu vực sử dụng đất vào hoạt động chăn nuôi không phù hợp với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, UBND các địa phương cần thực hiện công tác quản lý đất theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát, xem xét bố trí, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đối với các khu vực sử dụng đất cho hoạt động trang trại chăn nuôi heo nói riêng và các loại hình trang trại khác nói chung để thống nhất với các quy hoạch cấp trên và các đồ án quy hoạch khác có liên quan (nếu có) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp nhu cầu sử dụng đất, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng tại địa phương.

Ngày 23-10-2023, Báo Khánh Hòa có bài viết “Trang trại chăn nuôi heo xây trái phép trên đất rừng ở Ninh Hòa”, phản ánh việc ông Lê Văn Dũng xây dựng trang trại chăn nuôi heo trên diện tích 5.987m2 các thửa đất giáp ranh 2 xã: Ninh Thượng và Ninh Thân (thị xã Ninh Hòa) nhưng không có giấy phép xây dựng; không có hồ sơ môi trường đối với hoạt động kinh doanh “trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp” của cơ quan có thẩm quyền.

Xem bản tin gốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tại đây

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (khanhhoa.gov.vn)

Tuyết Vân (St)
 
Tin liên quan
Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và xác định giá đất cụ thể
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và xác định giá đất cụ thể thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt từ 95% trở lên
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông - lâm - thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh dịp cuối năm học và kỳ nghỉ hè năm học 2023 – 2024.
Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 4856/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 về việc kiện toàn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4377/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.
Chủ động theo dõi, đảm bảo ổn định giá cả thị trường
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Đến năm 2025, 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024
Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2024.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh