Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
03/NQ-HĐND 21/04/2023 Huyện Diên Khánh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 21/04/2023 Huyện Diên Khánh Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 để thực hiện
01/NQ-HĐND 21/04/2023 Huyện Diên Khánh Về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022
16/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
15/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
14/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc sáp nhập, đặt tên một số thôn trên địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
12/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Mục V, Phần B (văn hóa thông tin) thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
11/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm thực hiện Dự án hồ Chà Rang tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10/NQ-HĐND 30/03/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh