Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 510
Lượt truy cập: 18414417

Số  Năm  Ngày xuất bản: 07/06/2018

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20-4-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (tiếp theo Công báo số 19 + 20). 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20-4-2018 Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính “Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài”. 76
24-4-2018 Quyết định số 1118/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 78
26-4-2018 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2021. 83
04-5-2018 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện bảo trì đường bộ. 96
04-5-2018 Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài” ban hành kèm theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 98
04-5-2018 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 102
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1675/QĐ-UBND 14/06/2018 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1660/QĐ-UBND 12/06/2018 UBND Tỉnh
Sửa đổi Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1643/QĐ-UBND 12/06/2018 UBND Tỉnh
Cho Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh gia hạn sử dụng đất tại số 29 (số cũ 09) đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh
1635/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND Tỉnh
Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa
1634/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND Tỉnh
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
1622/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND Tỉnh
Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước các xã Ninh Tân - Ninh Ích - Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa)
1609/QĐ-UBND 07/06/2018 UBND Tỉnh
Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
1606/QĐ-UBND 06/06/2018 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1605/QĐ-UBND 06/06/2018 UBND Tỉnh
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
08/06/2018

Đa cấp.jpg

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.