Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
43/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
42/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
40/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
39/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
38/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
37/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
36/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
35/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính
34/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh