Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
45/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
44/NQ-HĐND 25/12/2023 Huyện Diên Khánh Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024
60/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
60/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
59/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
59/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
58/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch đầu tư công năm 2024
57/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 4)
56/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 11)
55/NQ-HĐND 22/12/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án kè bờ tả, hữu sông Tô Giang đoạn từ Quốc lộ 1A đến đập Hải Triều xã Vạn Phước tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND huyện Vạn Ninh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh