Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
44/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường BTXM các tuyến còn lại và hệ thống thoát nước khu dân cư Ruộng Cạn, xã Vạn Phú.
42/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2023.
41/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
40/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
39/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
38/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2025.
37/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về kết quả giám sát việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vạn Ninh (tính đến ngày 31/12/2023).
36/NQ-HĐND 02/07/2024 Huyện Vạn Ninh Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
35/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
34/NQ-HĐND 11/06/2024 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh