Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
10/NQ-HĐND 24/12/2010 Thành phố Cam Ranh Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011
10/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh năm 2011
09/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020
09/NQ-HĐND 24/12/2010 Thành phố Cam Ranh Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010
08/NQ-HĐND 24/12/2010 Thành phố Cam Ranh Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2010
08/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2011 – 2015
07/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương năm 2010
06/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2010 và nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011
05/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011
04/NQ-HĐND 24/12/2010 Huyện Vạn Ninh Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh