Ngày xuất bản: 19-07-2024

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-06-2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 3
11-06-2024 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND về việc quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 5
11-06-2024 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 9
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
11-06-2024 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 12
11-06-2024 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa 15
11-06-2024 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang (CCSEP) 18
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
18-06-2024 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa 20
19-06-2024 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn 22
19-06-2024 Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 26
19-06-2024 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Công thương 30
19-06-2024 Quyết định số 1619/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa 34
21-06-2024 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Giang 1 46
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2333/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012. Tải về
2331/QĐ-UBND 09-09-2010 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
125/BC-UBND 08-09-2010 Báo cáo tổng kết, đánh giá 05 năm (2006-2010) thực hiện Quyết định 52/2006/QĐ-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006-2010" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tải về
124/BC-UBND 08-09-2010 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm. Tải về
2303/QĐ-UBND 07-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vạn Giã và các khu vực phụ cận, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2025. Tải về
2300/QĐ-UBND 07-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa. Tải về
123/BC-UBND 07-09-2010 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa 5 năm (2006-2010) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2015. Tải về
2297/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa. Tải về
2296/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa. Tải về
2293/QĐ-UBND 06-09-2010 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 có tính đến năm 2020. Tải về
Nguyên tắc, thủ tục cấp đổi Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
19/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 35/2024/TT-NHNN quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Bổ sung 15 chất mới vào danh mục chất ma túy
19/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Quy định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên
19/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2024/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Khẩn trương rà soát, sửa đổi chính sách về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
18/07/2024 00:00
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 17/7/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt từ 200 - 300 người/năm
19/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.
Phê duyệt kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh
19/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành đô thị mới (thị xã) Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của Chỉ số PCI
18/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
17/07/2024 00:00
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh
Website tiếp tục hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp để Website ngày càng tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.