Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

20/10/2023 00:00        
Đọc tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Hình minh họa. Nguồn: baokhanhhoa.vn

Theo đó, Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Về vị trí, chức năng, Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa; là đầu mối tập trung để thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm do Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm và quản lý. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức, nhân sự, hành chính; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về nhiệm vụ, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ thông tin và Truyền thông;

- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định; chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức khi đủ điều kiện đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện; trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ;

- Đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin và phần mềm ứng dụng của Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tích hợp dữ liệu, tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các Hệ thống nêu trên;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định;

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm;

- Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất đủ để đảm bảo điều kiện làm việc cho bộ phận chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành chính “tại chỗ”. Phối hợp với các sở, ban ngành trong việc quản lý công chức, viên chức được cử đến Trung tâm làm việc theo cơ chế giải quyết thủ tục hành chính “tại chỗ”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Về quyền hạn, Trung tâm có các quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân, lý do đối với các hồ sơ cần phải thẩm tra, xác minh; trả lại; chậm trễ để theo dõi, trả lời các tổ chức, cá nhân liên quan hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (nếu cần thiết).

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền về việc mua sắm, thuê, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, bổ sung, thanh lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính.

- Thực hiện các quyền hạn khác khi được Văn phòng UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có giám đốc và không quá 02 phó giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; phòng Kiểm tra - Giám sát.

Về Danh mục vị trí việc làm gồm các nhóm: Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Về số lượng người làm việc, căn cứ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính, tần suất tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và khối lượng công việc liên quan, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định cử công chức, viên chức đảm bảo số lượng, yêu cầu, điều kiện và phù hợp với thực tế công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; đề xuất với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm và danh sách công chức, viên chức, nhân viên dự bị.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lựa chọn các thủ tục hành chính để tổ chức tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; thực hiện thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin và niêm yết tại Trung tâm); thời gian tiếp nhận: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Văn Huyên
 
Tin liên quan
Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
Ngày 24/10/2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2023.
Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 30/10/2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 34 dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2023 - 2025
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.
Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16-10-2023 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 10282/KH-UBND ngày 05/10/2023 hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính.
Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.
Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 04 tháng 10 năm 2023, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh