Sửa đổi một số nội dung tại quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/04/2022 00:00        
Đọc tin

Ngày 06/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể sửa đổi điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 12 Điều 7.

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh

- Điểm b khoản 2 Điều 7:

b) Giá sử dụng khu vực biển:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thuộc thẩm quyền giao của địa phương sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để thực hiện xác định số tiền sử dụng khu vực biển cho tổ chức, cá nhân phải nộp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương pháp thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển.

 

Được sửa đổi như sau:

“b) Giá sử dụng khu vực biển

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 năm một lần mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”.

 

 

 

- Khoản 3 Điều 7:

Giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập phương án xác định giá các loại rừng hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá, tư vấn về giá xác định giá các loại rừng; gửi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi quyết định và công bố công khai trên địa bàn tỉnh.

 

Được sửa đổi như sau:

“3. Giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu

Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý rừng, định giá rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh”.

 

- Khoản 5 Điều 7:

Giá nước sạch sinh hoạt: Đơn vị cấp nước sạch căn cứ khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính quy định; Quy chế tính giá do Nhà nước ban hành; nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 xây dựng phương án giá nước sạch, báo cáo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và phê duyệt.

 

Được sửa đổi như sau:

“5. Giá nước sạch sinh hoạt: Đơn vị cấp nước căn cứ khung giá nước sạch, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng phương án giá nước sạch; gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định”.

 

- Khoản 12 Điều 7:

Đơn giá cây trồng, vật nuôi để tính bồi thường hỗ trợ, khi Nhà nước thu hồi đất.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan xây dựng Bảng giá cây trồng và vật nuôi để tính bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

Được sửa đổi như sau:

“12. Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật muôi trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2022./.

Theo Công báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Triển khai tốt các chương trình phục hồi kinh tế và kiểm soát tốt dịch Covid-19
Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4-2022, diễn ra chiều 6-5. Tham dự cuộc họp còn có các ông: Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số thủ tục hành chính.
Ngày 21/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.
Phương thức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 24/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Quy chế hướng dẫn độc giả phương thức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh Khánh Hòa.
Thủ tục và trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
Ngày 24/3/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 777/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Trong Quy chế quy định đầy đủ thủ tục và trình tự khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay giai đoạn 2022-2025.
Ngày 05/4/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND về mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025.
Tập trung hỗ trợ Doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023: Tiếp tục thi tuyển ở hầu hết các trường
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có hướng dẫn gửi các phòng GD-ĐT, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.
Phối hợp thi công hạ tầng ngầm trên vỉa hè đường Trần Phú
UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi các sở, ngành và các đơn vị liên quan về việc phối hợp triển khai thi công hạ tầng ngầm trên vỉa hè phía Đông đường Trần Phú (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Biệt Thự).
Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng
Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ sở kinh doanh, khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 ngày 10-1-2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh